Obchodné podmienky

Článok I

Základné pojmy

Prevádzkovateľ portálu Chickenhouse.sk je spoločnosť:

DK Strips s.r.o.,

Lánska 942/57,

Považská Bystrica, 01701

ICO: 54603471

DIČ 2121745406

IČ DPH: SK2121745406

Chickenhouse.sk je internetový portál, na ktorom Používatelia môžu vyhľadávať a objednávať on-line jedlá, nápoje z ponuky.

Zákazník – fyzická osoba (vrátane spotrebiteľa), ktorá dovŕšila 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony, alebo právnická osoba či organizačná zložka s právnou subjektivitou. Zákazníkom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 13 rokov, ale nedovŕšila 18 rokov, pokiaľ môže nadobúdať práva a môžu sa na ňu vzťahovať povinnosti v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, t. j. v nevýznamných záležitostiach každodenného života, ktorá zadá objednávku prostredníctvom webovej stránky Chickenhouse.sk .

Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portálu Chickenhouse.sk predovšetkým on-line objednávanie jedál z ponuky.

Objednávka je zoznam požadovaného tovaru (jedlo, nápoje), ktoré Používateľ odosiela z portálu  Chickenhouse.sk do prevádzky spolu s dodatočnými údajmi: meno a adresa Používateľa, požadovaný čas doručenia jedla, telefonický kontakt na Používateľa.

 

Článok II

Základné podmienky

Využívanie služieb portálu Chickenhouse.sk je možné so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania Chickenhouse.sk .

Portál Chickenhouse.sk využíva registráciu prostredníctvom Chickenhouse.sk . Registrácia Používateľa na portáli Chickenhouse.sk nie je povinná, zaregistrovaním má však Používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú zaregistrované a zároveň registrácia zjednodušuje celkový proces Objednávky.

Používateľ si môže objednať akékoľvek jedlo, ktoré je uvedené v ponuke zverejnené na portáli Chickenhouse.sk

Používateľ vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Prevádzkovateľa uzatvára s Prevádzkovateľom platnú Zmluvu, na základe ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje dodať jedlo a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané jedlo buď vopred online platbou, alebo pri  prevzatí Objednávky. Storno Objednávky po kliknutí na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ nie je možné.

Článok III

 Spôsoby platby

Pri zadávaní objednávky si zákazník vyberie jeden z dostupných spôsobov platby: v hotovosti, kartou prostredníctvom platobného terminálu reštaurácie alebo prostredníctvom internetu (ďalej len “online platby”).

Uhradenie platby zákazníkom prostredníctvom online platby znamená splnenie povinnosti zákazníka.

Ak sa platba uskutoční online, prevádzkovateľ portálu prijme objednávku za predpokladu, že sa potvrdí prijatie platby. Doklad potvrdzujúci, že finančné prostriedky boli pripísané na účet zákazníka, nie je postačujúci. Ak prevádzkovateľ portálu zruší objednávku zaplatenú prostredníctvom online platby,  vráti platbu zákazníkovi.

Príkaz na vrátenie platby sa uskutoční najneskôr do 72 hodín, pričom dni pracovného pokoja môžu túto lehotu predĺžiť, odo dňa prijatia informácie o zrušení objednávky a príkazu na vrátenie finančných prostriedkov prevázdkovateľom portálu. Dátum vrátenia je dátum, kedy prevázdkovateľ portálu predloží príkaz na vrátenie dlžnej sumy prevádzkovateľovi platobného systému. 

Prevádzkovateľ portálu Chickenhouse.sk ako partner prevádzkovateľa online platobného systému a prevádzkovateľ online platobného systému si vyhradzujú právo odmietnuť spracovanie platieb uskutočnených zákazníkom, najmä ak existujú pochybnosti o zákonnosti transakcie, za ktorú sa platba uskutočňuje, alebo o zákonnosti samotnej platby.  Prevádzkovateľ portálu Chickenhouse.sk  a/alebo prevádzkovateľ online platobného systému môžu platbu z uvedených dôvodov zamietnuť.

Prevádzkovateľ portálu Chickenhouse.sk  a prevádzkovateľ online platobného systému nezodpovedajú za oneskorenie prevodu platieb alebo autorizačných odpovedí spôsobené dôvodmi, ktoré vznikli po zadaní platobného príkazu zákazníkom, ani za neuskutočnenie alebo oneskorenie prevodu splatných finančných prostriedkov alebo overenia údajov, spôsobené najmä uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov zákazníka, ktoré bráni vykonaniu platobnej operácie, ako aj za oneskorenie spôsobené inými udalosťami, ktoré sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ online platobného systému nemôžu ovplyvniť.  

Článok IV

Práva a povinnosti Používateľa

Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony.

Používateľ je povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.

Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby portálu Chickenhouse.sk využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom, alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu Chickenhouse.sk , ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.

 

Článok V

Zodpovednosť za škodu

Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu Chickenhouse.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb portálu Chickenhouse.sk , ani za spôsob akým služby portálu Chickenhouse.sk Používatelia využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu Chickenhouse.sk Používateľom, či tretími osobami.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu Chickenhouse.sk .

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu Chickenhouse.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Chickenhouse.sk , jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť portálu Chickenhouse.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli Chickenhouse.sk , alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou portálu Chickenhouse.sk alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.

 

Článok VI

Reklamácie

Reklamácie týkajúce sa objednávky, ponuky a dodávok by mali byť adresované priamo prevádzkovateľovi portálu Chickenhouse.sk buď telefonicky na t.č.: 0915 269 657 alebo emailom na : info@chickenhouse.sk

Reklamácia by mala obsahovať údaje zákazníka, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dátum zadania objednávky, dátum vybavenia objednávky, uvedenú adresu doručenia, prihlasovacie meno zákazníka (ak má vytvorený zákaznícky účet) a podrobný opis reklamácie.

Ak sú údaje alebo informácie uvedené v reklamácii neúplné alebo je potrebné ich bližšie vysvetliť, prevádzkovateľ portálu si pred posúdením reklamácie vyžiada ich doplnenie. Lehota na posúdenie reklamácie sa predlžuje dovtedy, kým zákazník, ktorý reklamáciu podal, údaje nedoplní.

Prevádzkovateľ portálu reklamáciu posúdi do 14 dní odo dňa jej prijatia v správnej forme. Prevádzkovateľ portálu môže odmietnuť posúdiť reklamácie podané po uplynutí 90 dní od zverejnenia dôvodov reklamácie.

Rozhodnutie o reklamácii podanej prevádzkovateľovi portálu sa zasiela len na poštovú adresu alebo e-mailovú adresu uvedenú v samotnej reklamácii.

Článok VII

Ochrana osobných údajov

Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom poskytovania služieb na portáli Chickenhouse.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu, ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu Používateľa so spracovaním osobných údajov na adresu info@chickenhouse.sk .

Používateľ ako oprávnená, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe jeho písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 20 Zákona o ochrane osobných údajov. Pristúpením k týmto Podmienkam používania Chickenhouse.sk Používateľ vyhlasuje, že bol poučený ohľadom práv dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či právnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto portálu, alebo tretích osôb.

Údaje o Používateľoch portálu Chickenhouse.sk použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa a adresy, ktoré si Používateľ zadal sám pri objednávaní na Chickenhouse.sk alebo vo svojom používateľskom konte.

Používaním služieb portálu Chickenhouse.sk Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.

Používateľ týmto vyslovuje v súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontakty, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním portálu Chickenhouse.sk . Pôvodcom týchto e-mailov a SMS správ je Prevádzkovateľ a e-mail alebo SMS správa môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže Používateľ oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi portálu Chickenhouse.sk na adresu info@Chickenhouse.sk.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

Podmienky používania portálu Chickenhouse.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami používania sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ustanovenia Všeobecných pravidiel pre servery prevádzkované portalom Chickenhouse.sk .

Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu Chickenhouse.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na portál Chickenhouse.sk

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu Chickenhouse.sk . Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok používania. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

Košík
Celková cena spolu s prílohami bude zobrazená až v pokladni.
X
Návrat hore